Glitter Glue

Glitter Glue

Glitter Glue is used to stick Glitter, Pigments on eyes.

Glitter Glue

Glitter Glue is used to stick Glitter, Pigments on eyes.

R 510